Thơ về "Dân Kế Toán"

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn.

Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai.

Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay.

Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên.

 

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ.

Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh.

Tình yêu đâu là tài sản hữu hình.

Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.

 

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán.

Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi.

Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi.

Mà định kỳ em lại không đồng ý.

 

Em đâu hiểu tình yêu còn song hành tình phí.

Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên.