Thuế giá trị gia tăng chiếm phần lớn số thu ngành hải quan

Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) là 270.000 tỷ đồng; trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là 91.000 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 179.000 tỷ đồng.

Thống kê của cơ quan này cho thấy, ước thu tháng 10/2016 đạt 21.5 00 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2016, số thu ngành hải quan là 215.760 tỷ đồng , bằng 79,9% dự toán.

Trong tổng số thu của 10 tháng, thu thuế giá trị gia tăng chiếm hơn 64% số thu của ngành hải quan; còn lại thuế xuất khẩu là 4.757 tỷ đồng, thuế nhập khẩu đạt 53.170 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 17.660 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 485 tỷ đồng và khoản thu khác 364 tỷ đồng.

Như vậy, từ nay đến cuối năm, ngành hải quan cần thu 54.240 tỷ đồng tiền thuế các loại để đạt mục tiêu đề ra.

Trước thực tế này, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016 để kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia tăng.

Công văn nêu rõ, trường hợp hàng hóa xuất khẩu không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ không hoàn thuế giá trị gia tăng. H àng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu cũng không hoàn thuế.

K hông hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản ph ẩ m trở lên .

Công văn này cũng đưa ra trường hợp k hông hoàn thuế đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động .

Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư thuộc diện không hoàn thuế.

Trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục chưa được khấu trừ hết thì chỉ thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. /.