Doanh nghiệp có được phép ghi nhận doanh thu của hàng tặng, khuyến mại khi chưa giao hàng không?

Hỏi:

Doanh nghiệp có được phép ghi nhận doanh thu của hàng tặng, khuyến mại khi chưa giao hàng không?

Trả lời:

Công văn số 12568/BTC-CĐKT, ngày 9/9/2015 của Bộ Tài chính về việc giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC: Về nguyên tắc, doanh thu phải ghi nhận tương ứng với nghĩa vụ đã phát sinh. Vì vậy, doanh nghiệp không được ghi nhận doanh thu của hàng tặng, khuyến mại khi chưa giao hàng do chưa đảm bảo điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và theo đó doanh nghiệp không được ghi nhận một khoản trích trước giá vốn hàng bán đối với hàng tặng, khuyến mại.