Ghi sổ trường hợp công ty trả lương cho người lao động bằng sản phẩm

 Hỏi:

Trường hợp công ty trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa thì kế toán phải ghi sổ như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ vào Mục 3.1.11, Điểm 3, Điều 28, Thông tư 200, trường hợp, công ty trả lương cho người lao động bằng sản phẩm thì kế toán phản ánh như sau:
- Doanh thu của sản phẩm dùng để trả lương cho người lao động, ghi:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có TK 3335 - Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)
- Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm dùng để trả lương cho người lao động:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 155 - Thành phẩm